Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wystarczy jedna nieprzemyślana decyzja, aby wpędzić się w pętlę długów. Niekiedy bardzo łatwo jest popaść w stan niewypłacalności, a wtedy jedynym wyjściem z sytuacji okazuje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak się o nią ubiegać?

Podstawa upadłości konsumenckiej

Prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także członkom zarządu spółki kapitałowej, którzy nie prowadzą odrębnie działalności gospodarczej. Niewypłacalni przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość, lecz postępowanie odbywa się na ogólnych zasadach przewidzianych dla firm.

Podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. Wówczas całe postępowanie sądowe ma na celu oddłużyć konsumenta z całości zobowiązań finansowych lub z jego części. Niewypłacalność dłużnika musi mieć charakter stały. Tymczasowe przerwy w spłatach bądź regulowanie zobowiązań po terminie nie stanowi podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Według przepisów prawnych, za osobę niewypłacalną uważa się konsumenta, który nie jest w stanie regulować swoich należności przez okres ponad 3 miesięcy. W przypadku osób fizycznych upadłość można ogłosić, jeśli konsument popadł w stan niewypłacalności u jednego wierzyciela.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Postępowanie sądowe o upadłość konsumencką może zostać wszczęte zarówno na wniosek dłużnika, jak i wierzyciela. Konsument może wówczas ubiegać się o oddłużenie, lecz ostateczna decyzja należy do sądu. To właśnie ten organ administracji państwowej zadecyduje o tym, które długi zostaną umorzone. Przedtem zostanie ustalony harmonogram spłaty zadłużenia. Może on zakładać różne warianty. Jednym z przykładów jest spłata części zadłużenia z pensji dłużnika przy jednoczesnym zakazie powiększania kolejnych długów. Konsument może liczyć na umorzenie sporej części powstałego zadłużenia, jeśli uda mu się dopełnić postanowień sądowych.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Oddalenie wniosku o upadłość

Konsument nie zawsze będzie miał możliwość oddłużenia. Sąd może oddalić wniosek, jeśli w przeszłości było prowadzone już podobne postępowanie, ale je umorzono lub konsument nie wywiązał się z obowiązku regulowania spłat poprzez zatajanie swoich źródeł zarobku. Sąd z pewnością oddali wniosek, jeśli zadłużenie powstało w wyniku rażącego zaniedbania z winy konsumenta lub podał on we wniosku dane osobowe niezgodne z prawdą.

Nowelizacja przepisów prawnych

Z dniem 24 marca 2020 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące postępowanie upadłościowe. Zgodnie z ich treścią sąd nie będzie już badał okoliczności, które postawiły dłużnika w stan niewypłacalności. Przyczyny te będą brane pod uwagę pod koniec postępowania upadłościowego, w którym występuje również syndyk. Z decyzją sądu warunkowe oddłużenie nastąpi po wykonaniu planu spłaty wierzycieli w terminie do 7 lat. W innych przypadkach konsument nadal może liczyć na całkowite oddłużenie (po stwierdzeniu trwałej niezdolności do spłaty) lub spotkać się z całkowitą odmową, na zasadach wspomnianych powyżej.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.