Jak wygląda licytacja nieruchomości przez komornika?

Licytacja nieruchomości to typ publicznej sprzedaży domu lub mieszkania, organizowanej przez komornika. Może w niej wziąć udział każda zainteresowana osoba. Licytowane mogą być mieszkania i domy własnościowe oraz mieszkania spółdzielcze własnościowe.

Jak wygląda licytacja nieruchomości przez komornika? 

Licytowana nieruchomość

Nieruchomość może być obciążona hipoteką na rzecz wierzyciela już przy zawieraniu pożyczki lub kredytu. Jednak komornikzajac.pl może też zlicytować nieruchomość, która nie jest obciążona hipoteką. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie egzekucji poprzez licytację nieruchomości. Pamiętajmy jednocześnie, że dana nieruchomość musi należeć do dłużnika.

Warto jeszcze przypomnieć, że licytacja jest przeprowadzana przez komornika pod kontrolą sędziego. Przy ustalaniu właściwego sądu brane jest pod uwagę położenie nieruchomości, która ma być zlicytowana.

Jaki przebieg ma licytacja nieruchomości?

Cała procedura składa się z kilku etapów. Jednym z nich jest przygotowanie i przeprowadzenie licytacji przez komornika. Najpierw zajmuje nieruchomość należącą do dłużnika. Równocześnie wzywa osobę zadłużoną do zwrotu długu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Równocześnie komornik jest zobowiązany do dokonania wpisu do hipoteki o zajęciu. Jeżeli dłużnik nie zwróci w wymaganym terminie wyznaczonej kwoty, wierzyciel ma prawo wystąpić do komornika o przygotowanie opisu nieruchomości przeznaczonej na licytację. Biegły sądowy ma za zadanie oszacować jej wartość.

Później komornik i sąd ogłaszają, kiedy będzie miała miejsce licytacja. Nie może się ona odbyć jednak wcześniej niż po upływie 14 dni od uprawomocnienia się opisu nieruchomości i oszacowania jej wartości.

Licytacja ma charakter publiczny. Ogłoszenie musi zostać zamieszczone 2 tygodnie przed terminem w budynku właściwego sądu, organu gminy i poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym.

Jak wygląda licytacja nieruchomości przez komornika? 

Terminy licytacji

W pierwszym terminie cena wywoławcza licytacji musi wynieść przynajmniej ¾ wartości oszacowanej przez biegłego sądowego. Jeżeli jednak nie zostanie sprzedana, wierzyciel może złożyć wniosek o powtórne przeprowadzenie licytacji. Wtedy cena wywoławcza spada do ⅔ wartości oszacowanej.

Jeśli chcemy wziąć udział w licytacji, musimy wpłacić rękojmię. Wynosi 1/10 sumy oszacowania. Jeżeli wygramy licytacją, rękojmia jest zaliczana na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Jeśli jednak przegramy licytację, kwota jest zwracana. Licytacja jest przeprowadzana ustnie. Wygrywa ta osoba, która zaproponuje najwięcej.

Jeśli zarówno pierwsza, jak i druga licytacja okaże się bezskuteczna, a wierzyciel nie zgodzi się na przejęcie nieruchomości po cenie wywoławczej, egzekucja zostanie umorzona. Nowe postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości może się odbyć nie wcześniej niż po pół roku.

Sąd potwierdza, kto wygrał licytację (tzw. przybicie). Po otrzymaniu wezwania z sądu, nowy nabywca musi w ciągu 14 dni wpłacić wymaganą kwotę, pomniejszoną o rękojmię. Musi ją wpłaci w gotówce na rachunek depozytowy sądu. Gdy postanowienie sądu o przybiciu się uprawomocni, a nabywca wpłaci określoną kwotę, sędzia wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na nowego właściciela. Zostaje to odnotowane w księdze wieczystej.