Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przeznaczonym dla osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej bądź przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej, a stały się niewypłacalne z przyczyn od nich niezależnych. Tym samym osoba zadłużona nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, takich jak np. pożyczki czy kredyty. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie takiej osoby wyjścia z długów.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W tym przypadku konieczne jest wykonanie planu spłaty wierzycieli. Dług można również rozłożyć na raty. Upadłość konsumencka oznacza zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a gdy doszło do jej uprawomocnienia, dochodzi do umorzenia takiego postępowania. Kończą się również działania windykacyjne czy przedsądowe. Dalsze odsetki nie są naliczane. Niekiedy można liczyć nawet na umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Najważniejsza jest jednak możliwość zawarcia ugody z wierzycielami. O długach decyduje natomiast sąd, który może ich część lub całość umorzyć. Tym samym likwiduje on majątek osoby fizycznej, co ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Dana osoba nie ma już prawa rozporządzania majątkiem według własnego uznania. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powinna ona współpracować z syndykiem. Nie może już zawierać innych umów, niż te dotyczące życia codziennego np. zakupu podstawowych produktów spożywczych.

Wniosek o upadłość konsumencką

Ażeby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe, trzeba odpowiednio przygotować się do całego procesu, który ma do niej doprowadzić. Przydatna może być zatem pomoc adwokata. Specjalista może być pomocny przy pisaniu wniosku o upadłość konsumencką. Trzeba to bowiem zrobić w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.

Upadłość konsumencką ogłasza się zawsze w sądzie, odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika. Poza samym wnioskiem przedstawić trzeba również dokumenty potwierdzające zadłużenie, majątek i stan aktywów dłużnika. Dopiero potem wydawane jest postanowienie o upadłości i sporządzenie planu spłaty zadłużenia. Czas trwania postępowania uzależniony jest od ilości przedstawionej dokumentacji oraz od sposobu rozstrzygania danej sprawy. Sąd może bowiem przeprowadzić postępowanie dowodowe na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie sądowej. W pierwszym przypadku dłużnik jest nieobecny.

Do postępowania warto się odpowiednio przygotować. Dla sądu istotne są dowody, które potwierdzają, że do niewypłacalności dłużnika nie doszło z jego winy. Powodem była bowiem choroba, wypadek czy nagła utrata pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Co ciekawe, wniosku o upadłość konsumencką nie może zgłosić małżeństwo. Jednak każde z małżonków z osobna ma już do tego pełne prawo. Dodatkowo upadłość nie jest ogłaszana w sytuacji, gdy do zadłużenia doszło przez niedbalstwo danej osoby lub na skutek umyślnego działania. Ponadto, wniosku o upadłość konsumencką nie może złożyć osoba, wobec której w ciągu ostatnich 10 lat toczyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe. Nie ma przy tym znaczenia jego ewentualny rezultat.Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Actio, oferującą m.in. usługi z zakresu adwokat Oświęcim.

 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?